وبگاه شخصی رامين رحماني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: رامين
نام خانوادگي: رحماني
دانشكده: علوم جنگل
گروه آموزشي: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: rahmani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 28601
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان